Vào game
Tích Lũy Nạp Thẻ
Thời gian còn lại: 360 ngày 10 giờ 23 phút 28 giây
Chấp nhận các hình thức: Momo | Ngân hàng | Thẻ cào
Tích lũy

Tích lũy nạp 0 VNĐ

Đã nạp
0/0
Trang thái
Tích lũy

Tích lũy nạp 10,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 1,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 10 Vạn
 • Đã nạp
  0/10,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 20,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 2,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 20 Vạn
 • Đã nạp
  0/20,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 50,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 5,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 50 Vạn
 • [Đan Hàng Phục] x 5
 • [Phục Sủng] x 50
 • Đã nạp
  0/50,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 100,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 10,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 100 Vạn
 • [Đan Hàng Phục] x 10
 • [Phục Sủng] x 150
 • [Rương May Mắn] x 5
 • Đã nạp
  0/100,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 200,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 30,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 300 Vạn
 • [Đan Hàng Phục] x 30
 • [Phục Sủng] x 350
 • [Rương May Mắn] x 10
 • [Tinh Quân Quỷ Dữ Mắt Xanh] x 1
 • [Tinh Quân Tinh Ấn] x 100
 • Đã nạp
  0/200,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 500,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 80,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 800 Vạn
 • [Đan Hàng Phục] x 30
 • [Phục Sủng] x 1000
 • [Rương May Mắn] x 30
 • [Tiên Nữ Athena] x 1
 • [Thần Binh Hoắc Thanh Đồng] x 1
 • Đã nạp
  0/500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,000,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 2,000 Vạn
 • [Đan Hàng Phục] x 30
 • [Rương May Mắn] x 30
 • [Danh Hiệu Đại Gia] x 1
 • [Trận Hình Lôi Tuyệt Trận] x 1
 • [Kiếm Hỏa Long] x 1
 • [Mũ Hỏa Long] x 1
 • [Dây Chuyền Hỏa Long] x 1
 • [Áo Hỏa Long] x 1
 • [Đai Hỏa Long] x 1
 • [Nhẫn Hỏa Long] x 1
 • [Ấn Hỏa Long] x 1
 • [Quần Hỏa Long] x 1
 • [Giầy Hỏa Long] x 1
 • [Bao Tay Hỏa Long] x 1
 • Đã nạp
  0/1,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,000,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 100,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 5,000 Vạn
 • [Đan Hàng Phục] x 60
 • [Rương May Mắn] x 60
 • [Nữ Oa] x 100,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 100,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 100,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 100,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 100,000 Vạn
 • [Cánh Hàm Long] x 1
 • [Tọa Kỵ Thiện Nhân] x 1
 • [Băng Ngân Kiếm] x 1
 • [Băng Ngân Mũ] x 1
 • [Băng Ngân Uyển] x 1
 • [Băng Ngân Giáp] x 1
 • [Băng Ngân Đai] x 1
 • [Băng Ngân Nhẫn] x 1
 • [Băng Ngân Ấn] x 1
 • [Băng Ngân Bộ] x 1
 • [Băng Ngân Giầy] x 1
 • [Băng Ngân Bao] x 1
 • Đã nạp
  0/2,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 5,000,000 VNĐ

 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Toàn Năng Đan Dược] x 15,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Tọa Kỵ Thiện Nhân] x 1
 • [Cánh Hàm Long] x 1
 • [Bạch Mi Ưng Vương] x 1
 • [Hỏa Đại Thiên Sứ] x 1
 • [Độc Bộ Thiên Hạ] x 1
 • [Danh Hiệu Đại Gia] x 1
 • [Tiên Đạo CHí Tôn] x 1
 • [Vạn Người Mê] x 1
 • [Thần Binh Độc Long] x 1
 • [Đồ Long Đao] x 1
 • [Băng Viêm Chi Nộ] x 1
 • [Ma Trượng Giáng Sinh] x 1
 • [Tử Thần Vẫn Lạc] x 1
 • [Tam Xoa Kích] x 1
 • [Nữ Oa] x 200,000 Vạn
 • [Tam giới chí tôn] x 1
 • [Tinh ngữ tâm nguyện] x 1
 • [Lâm Gian Tung Tích] x 1
 • [Băng tuyết kỳ duyên] x 1
 • [Angle Bith] x 1
 • [Cánh Thánh Đản Tuyết Dực] x 1
 • [Cánh Rơi] x 1
 • Đã nạp
  0/5,000,000
  Trang thái